Biedru sapulce lemj par darbības prioritātēm un apstiprina profesionālās pilnveides programmas saturu

2012.gada 31.augustā Jūrmalā notika biedru sapulce, kuras darba kārtībā iekļauti jautājumi par biedrības biedru reģistra aktualizāciju; par LMDMC reģistrāciju izglītības iestāžu reģistrā; par LMDMC turpmākās darbības prioritārajiem virzieniem; par LMDMC profesionālās pilnveides programmu saturu un par LMDMC biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību.

Par LMDMC turpmākās darbības prioritārajiem virzieniem tika spriests, ka būtiski ir paplašināt darbības jomu, lai vairāk varētu iesaistīties sabiedrības izglītošanas aktivitātēs, nevis fokusēties vien uz profesionālo pilnveidi, kā tas bija deviņdesmitajos gados. Tāpat būtiski ir saprast, kādu finansējumu iespējams piesaistīt, jo ar biedru naudām un saimniecisko darbību – semināru pakalpojumiem – ilgtspēja nav iespējama, kā jau tas ir pierādījies pagātnē. Valde ir veikusi izpēti, kādi finanšu instrumenti potenciāli varētu būt pieejami, ņemot vērā gan NVO, gan izglītības iestādes un mediju organizācijas statusu.

Izvērtējot saņemto informāciju, biedri nolēma attīstīt LMDMC darbību 4 virzienos.

Pirmkārt, profesionālā pilnveide mediju darbiniekiem, organizējot seminārus, pieredzes apmaiņas vizītes; mācības darba vietā, izstrādājot profesionālās pilnveides programmas žurnālistiem, nevalstisko organizāciju viedokļu paudējiem, valsts pārvaldes komunikāciju speciālistiem, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu mārketinga komunikāciju speciālistiem, kas strādā ar informāciju.

Otrkārt, nolemts neformālās izglītības ietvaros izstrādāt pieaugušo mūžizglītības mācību saturu, piedāvājot attīstīt digitālās prasmes, mācīšanās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības, kultūras izpratnes un izpausmes prasmes u.c.

Trešais darbības virziens ir piedalīšanās attīstības sadarbības projektu konkursos, uzmanību centrējot uz līdzdalības demokrātiju, mediju attīstību, pilsoniskas sabiedrības stiprināšanu, cilvēktiesībām, attīstības komunikāciju, labu pārvaldību un atklātību.

Tāpat svarīgi ir sniegt konsultācijas visās LMDMC ekspertīzes jomās, tas ir administratīvajā un cilvēkresursu vadībā, mediju, darba un administratīvajās tiesībās, konfliktu risināšanā, izmantojot mediāciju, komunikācijas kampaņu izstrādē.

Biedru sapulce arī izskatīja valdes sagatavotos priekšlikumus profesionālās pilnveides programmas saturam un nolēma, ka nepieciešams aptvert aktuālas tēmas šādos blokos: multimediju prasmju pilnveide; vadības un saskarsmes prasmju pilnveide; žurnālista pamatprasmju pilnveide; zināšanu apguve par jauno mediju attīstību; zināšanu apguve tiesībās un vēsturē; vasaras skola organizācijas komunikācijā.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>